Loading...

Työoikeus ja sen keskeiset osa-alueet

Työoikeus koskettaa melkein jokaista yhteiskuntamme jäsentä, sillä suurin osa on elämänsä aikana työntekijän tai työnantajan roolissa. Työoikeudessa määritetään siis työsuhteisiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Työnteon muutoksessa ja kansainvälistymisen ilmapiirissä työoikeus on myös jatkuvasti tarkastelun alla ja tuo haasteita lainsäätäjille oikeudenmukaisten säädösten varmistamiseksi.

Työoikeus kattaa kaikki työsuhteeseen liittyvät kysymykset

Työoikeuden katsotaan kuuluvan läheisesti yksityisoikeuteen, sillä se suojelee erityisesti työntekijän oikeusturvaa. Tämä johtuu siitä, että työntekijän katsotaan olevan heikommassa asemassa työnantajaan nähden. Tilannetta voi verrata kuluttajan ja yrityksen väliseen tilanteeseen, jossa heikommassa asemassa olevaa kuluttajaa on suojeltu lakien avulla. Työoikeus kuitenkin rajoittaa paljon yksityisoikeuteen kuuluvaa sopimusvapautta, joten se on lähellä myös julkisoikeudellista puolta.

Työoikeuden piiriin kuuluvat kaikki työsuhteen eri osa alueet, kuten työajat, vuosilomat sekä työsuhteen aloittaminen ja päättäminen. Esimerkiksi siis vuosiloman kertymisen ehdot on lailla määritelty työoikeudessa, eivätkä ole työnantajan päätettävissä. Se kattaa myös työntekijöiden sosiaaliturvan säädökset, kuten työeläkkeet ja työttömyysturvan. Työoikeudessa säädetyt lait ovat joko pakottavia tai tahdonvaltaisia.

Työoikeus jaetaan yksilölliseen työoikeuteen ja kollektiiviseen työoikeuteen. Yksilöllinen työoikeus käsittelee työntekijän ja -antajan välisiä asioita, kun taas kollektiivinen työoikeus kattaa työehtosopimuksiin, virkaehtosopimuksiin ja työriitoihin liittyvät asiat.

Työoikeuden keskeiset säädökset

Työoikeuden keskeisin säädös on työsopimuslaki. Työsopimuslaki määrittelee työsopimuksen laatimiseen ja työsuhteen kestoon ja päättämiseen liittyviä ehtoja sekä muita tärkeitä ehtoja. Työsopimuslaki on vähimmäispakottava, eli siis työsopimuksessa voidaan toki sopia työntekijälle lain määräyksiä paremmat edut. Työsopimuksen kohdat, jotka rajoittavat työsopimuslaissa määriteltyjä etuja, ovat mitättömiä.

Työturvallisuuslaki on laadittu työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi. Siinä määritellään työympäristöön ja työolosuhteisiin liittyviä seikkoja, joitta voitaisiin mahdollisimman hyvin ehkäistä ja torjua työn fyysisiä ja henkisiä haittavaikutuksia, työtapaturmia sekä ammattitauteja.

Työmarkkinajärjestöihin ja niiden välisiä neuvotteluita säädellään työehtosopimuslaissa. Työehtosopimuslaki on kuitenkin melko yleisluontoinen, sillä se on niin sanottu puitelaki.

Suomalaista työoikeuteen vaikuttaa myös Euroopan Unionin työoikeudellinen normisto sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) yleissopimukset ja suositukset.

Etkö ole varma, mitä oikeuksia tai velvollisuuksia sinulla on työoikeuden puitteissa? Oli pulmasi pieni tai suuri, kerron mielelläni lisää työoikeudesta ja sen merkitystä sinulle.

2018-05-22T10:07:29+00:00 22.05.2018|Työoikeus|