Loading...
Tietosuojakartoitus 2019-09-27T11:50:11+00:00

Tietosuojakartoitus

Olet saattanut kuulla puhuttavan tietosuoja-asetuksesta. 25.5.2018 voimaan astunut yleinen tietosuoja-asetus asettaa tarkkoja velvoitteita niin rekisterinpitäjille kuin tahoille, jotka käsittelevät henkilötietoja. Organisaatioiden tulee voida osoittaa, että ne ovat noudattaneet säädettyjä tietosuojavaatimuksia, mikä lisää dokumentaatiolle asetettuja vaatimuksia. Organisaatioiden vastuu henkilötietojen käsittelyyn liittyvien yhteistyökumppaneidensa toiminnasta ja näiden aiheuttamasta vahingosta on myös merkittävä, minkä vuoksi yhteistyöhön liittyvien sopimusten sisältöön on kiinnitettävä entistäkin tarkempaa huomiota. Lisäksi valvontaviranomaisille on annettu hyvin laajat toimintavaltuudet ja oikeus määrätä hallinnollisia sakkoja, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, mikä tarkoittaa, että tietosuojavelvoitteiden rikkominen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa yrityksellesi niin taloudellisesti kuin maineen hallinnan kannalta.

Tietosuojakartoituksen avulla:

  • Saat selkeän arvion tietosuojavelvoitteidesi noudattamisen tasosta ja riittävyydestä, dokumentaatiosi ja prosessiesi puutteista ja muutostarpeista sekä toimenpide-ehdotukset, jotka toteuttamalla voidaan varmistaa, että täytät tietosuojasääntelyn asettamat velvoitteet.
  • Voit toteuttaa kartoitukseen perustuen tarvittavia toimenpiteitä korottaaksesi tietosuojavelvoitteiden noudattamisen tasoasi esimerkiksi varmistamalla asiakkaidesi ja yhteistyökumppaniesi kanssa solmimiesi sopimusten vastaavan uutta sääntelyä.
  • Voit täyttää osan uuden sääntelyn mukaisesta osoitusvelvollisuudestasi, jonka perusteella sinun on voitava osoittaa, että olet noudattanut toiminnassasi tietosuojasääntelyä, sillä pelkkä lain noudattamiseen vetoaminen ei ole enää riittävää.

On suositeltavaa, että tilaat Tietosuojavastaavasi™-palvelun, mikäli kartoituksessa tehdyt havainnot osoittavat, että yrityksesi ei täytä tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Palvelu ei sisällä kartoituksen ja raportin perusteella havaittujen puuteiden korjaamista kuten dokumentaation muokkaamista tai luomista eikä juridista ohjausta tai neuvontaa, joita koskevasta toimeksiannosta ja hinnoittelusta sovitaan erikseen.

Kartoituksen hinta perustuu organisaationne ja toimintanne laajuuteen, tietosuoja ja -turva tasoonne ja hinnoittelun lähtökohtana on päiväveloitus kattaen kartoituskyselyn perusteella toimittamanne aineiston analysoinnin, keskeisten avainhenkilöidenne haastattelun sekä kartoitusta koskevan raportin laatimisen.

Takaisin palveluihin

Ketterä asiantuntijasi liikejuridiikkaan.

Ota yhteyttä