Loading...

Keskeiset juridiset riskit – mitä ne voivat olla?

Riskit ovat kiinteä osa yritystoimintaa. Usein riskit otetaan tietoisesti, mutta liiketoimintaan liittyy myös paljon juridisia riskejä, jotka huonoimmassa tapauksessa aiheuttavat valtavia vaikeuksia yritykselle. Juridiset riskit ovat monesti vaikea havaita ja näin myös niiden hallitseminen vaikeutuu. Riskienhallinnan ensimmäinen askel on aina riskien tunnistaminen, joten on siis ymmärrettävä, millaisia juridisia riskejä liiketoimintaan voi liittyä.

Mitä juridiset riskit voivat olla?

Sopimuksien muodostamiseen liittyy aina riskejä. Pitkäkestoisissa sopimuksissa riskejä muodostuu olosuhteiden vaihtumisesta. Tilanteet muuttuvat, ja jos sopimus on voimassa useita vuosia, voi sopimus kääntyä toiselle osapuolelle taakaksi. Jos sopimusehdoissa ei ole erikseen sovittu menettelystä olosuhteiden muuttuessa, niitä tuskin voi jälkikäteen enää muuttaa.

Monet yritykset käyttävät toiminnassaan ulkopuolisia tahoja, kuten alihankkijoita. Tällöin yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen toteutumiseen vaikuttaa myös yrityksen muodostamat muut sopimukset. Yritys on aina vastuussa sopimuskumppaneistaan asiakkaalle; esimerkiksi kumppanin tekemästä virheestä kannetaan sama vastuu kuin omasta. Usein kannattaa siis pyrkiä saamaan sopimukseen vastuunrajoituslauseke, jolla voi pienentää omaa vastuutaan ja näin ollen myös riskiään.

Osakeyhtiöissä enemmistö- ja vähemmistöosakkaiden välinen erimielisyys saattaa vaikeuttaa koko yhtiön toimintaa. Erimielisyyksissä piileekin osakeyhtiöiden yleisin juridinen riski, jota voidaan kuitenkin hallita tekemällä osakassopimus huolella jo yhtiötä perustettaessa.

Lainsäädännön tulkitseminen ja sen muuttuminen on sisältää jokaista yritystä koskettavia riskejä. Riskien hallitsemiseksi kannattaa aina olla valmis perustelemaan kaikki tekemäsi toimenpiteet ja säilyttää niistä todisteena dokumentit. Lisäksi lakien muuttuminen saattaa aiheuttaa liiketoiminnan olosuhteiden muuttumisen ja näin luoda yritykselle uusia, vaikeasti hallittavia ja ennakoitavia riskejä.

Riskien hallitseminen riskikartoituksen avulla

Juridiset riskit eivät tuo yritykselle etua, kuten tietoisesti otetut riskit voivat tehdä. Nämä riskit ovat siis ”turhia” riskejä, joiden hallitseminen on elintärkeää vaikeuksien ja jopa konkurssin välttämiseksi. Riskienhallinta alkaa aina asiantuntijan tekemällä riskikartoituksella. Kartoituksessa käydään läpi tarkoin yrityksen toiminta ja toiminnan viitekehys ja tunnistetaan yrityksen juridiset riskit. Tämän jälkeen on arvioitava, kuinka vakavia riskit ovat, mihin riskeihin voidaan vaikuttaa ja mitä niille voidaan tehdä.

Riskin vakavuus vaikuttaa siihen kohdistuviin toimenpiteisiin. Joihinkin riskeihin voidaan vaikuttaa tai poistaa kokonaan esimerkiksi vain yrityksen käytäntöjä muuttamalla, toiset taas vaativat laajempia toimenpiteitä. Kaikkia riskejä ei voida koskaan täysin poistaa, mutta niiden vaikutusta voidaan usein merkittävästi pienentää. Jotkut riskit taas ovat niin pieniä tai epätodennäköisiä, että niihin ei ole kannattavaa laittaa resursseja, mutta ovat silti yhtä tärkeitä tunnistaa ja tietää niiden mahdolliset vaikutukset.

Juridisia riskejä voidaan hallita, kunhan ne tunnistetaan ajoissa ja tarkasti. Lakiasioiden läpivalaisu -palvelumme antaa selkeän kokonaiskuvan yrityksesi juridisista riskeistä ja mahdollisesta hyödyntämättömästä potentiaalista sekä sisältää aina toimenpide-ehdotukset. Ota yhteyttä, ja mietitään yhdessä lisää yrityksesi riskikartoituksen laajuutta.

2018-07-04T06:21:49+00:00 04.07.2018|Juridiikka|